F500BASIC
13,200,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 40 Mbps
 • IP Tĩnh
 • Block IP/29 (8 IP)
F300PLUS
9,900,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 30 Mbps
 • IP Tĩnh
 • Block IP/29 (8 IP)
F300BASIC
7,700,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 22 Mbps
 • IP Tĩnh
 • Block IP/30 (4 IP)
F90N
444,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 4 Mbps
 • IP Động
F90Basic
660,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 2 Mbps
 • IP Tĩnh
F90Plus
880,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 6 Mbps
 • IP Tĩnh
F200N
1,100,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 4 Mbps
 • IP Tĩnh
F200Basic
2,200,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 8 Mbps
 • IP Tĩnh
F200PLUS
4,400,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 12 Mbps
 • IP Tĩnh
F300N
6,050,000đ/tháng
 • Băng thông quốc tế 16 Mbps
 • IP Động
 • Block IP/30 (4 IP)