MESHPRO1000
880,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 10Mbps
 • IP động. Thiết bị 2 AP MESH WIFI6
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge
MESHPRO600
650,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps
 • IP động. Thiết bị 2 AP MESH WIFI6
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge
MESHPRO300
450,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps
 • IP động. Thiết bị 1 AP MESH WIFI6
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge
PRO1000
700,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 10Mbps
 • IP động
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge
PRO600
500,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 2Mbps
 • IP động
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge
PRO300
350,000đ/tháng
 • Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu 1Mbps
 • IP động
 • Hỗ trợ khai báo ONT Bridge