Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thiết bị trong dạy học vật líHội nghị giảng dạy Vật lí toàn quốc lần thứ 5. Ngày 02.10.2021. Tiểu ban 1: Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thiết bị trong dạy học vật lí
BC1: Thiết kế, chế tạo thiết bị phát hiện phóng xạ nhờ tia lửa điện sử dụng trong dạy học về
phóng xạ Alpha–Beta
BC2: Chế tạo thí nghiệm dùng trong dạy học định luật “Khúc xạ ánh sáng” cho học sinh ở các trường chuyên biệt
BC3: Xây dựng một số thí nghiệm ảo theo chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí ban hành năm 2018 bằng Matlab App Designer
BC4: Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực bài lực cản của môi trường tác dụng lên vật chuyển động
BC5: Nghiên cứu chế tạo màng vật liệu áp điện ứng dụng trong thí nghiệm vật lí phổ thông

https://mangviettel.net.vn/

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nông
Nhà Phạm Tuyệt Mạng, Khắc Hướng Vẫn Giàu Có Thịnh Vượng – Khám Phá Phong Thuỷ Nhà Ở
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.