Author

BEST New Generation PC REVIEWIn this video I review the best new generation PC setup that msi loaned me.
Previous video with msi:

0:00 Intro
0:27 Review
0:54 Dragon Center
1:23 CPU
1:34 CPU Cooler
2:53 Monitor
3:52 Keyboard
5:11 Mouse
6:15 Headset
7:03 Case
8:09 Graphics Card (RTX 3080)
8:55 Motherboard
9:25 PSU
9:59 Outro

The parts:
CPU – AMD Ryzen 9 3900XT
Graphics Card – GeForce RTX 3080 GAMING X Trio –
Motherboard – MEG X570 UNIFY –
PC Case – MPG SEKIRA 500X –
CPU Cooler – MAG Coreliquid 360R –
Memory(RAM) – 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600
Storage – FireCuda 520 SSD 1TB
Power Supply – MPG A850GF PSU –
Monitor – MAG322CQR –
Headset – GH50 –
Mouse – GM50 –
Keyboard – GK50 elite –

Snapchat: SparklesYT
Steam:
Facebook:
Twitch:

Want to be featured in a clip? (Only CRAZY footage) If so, click here to submit them!:

Giveaway plugin stuff:
Chrome:

Firefox:

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCna0UmhYIZ8lSpCWBp4KbGEoeroKj0HJf/XC8547q7qx4IAZpYv6ZePa8/lxFJaS0Ztju2L59sFRZtQ2DYZolMSL0v9hEevUedYNmOTu7YLFpEWunmKwLhjGGGqFSXm6EOrs+ukPtCv4mXTVBrI08kB474qNlH8m+zYSx8l+mJ1wIDAQAB

https://mangviettel.net.vn/

Vàng kim thành thảo lên tay mẫu dây công nghệ ý nhẫn chà no nhẫn hoa tia màu xanh vàng 18k
Nhà Tộc Trưởng Độ Mixi vừa bị mất mạng, anh Độ off luôn nhé m.n
Tác giả